Huishoudelijk Reglement

Artikel 1 Rechten van leden
1. Een lid heeft, naast de in de Statuten genoemde rechten, het recht een afschrift van de statuten en reglementen tegen kostprijs te verkrijgen na aanvraag bij de secretaris van het bestuur.
2. En lid kan de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet eerder uitoefenen dan nadat de contributie is betaald en ook aan overige financiële verplichtingen jegens de Vereniging is voldaan.

Artikel 2 Ereleden
1. Het bestuur kan het erelidmaatschap verlenen aan die leden die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt jegens de Vereniging.
2. Het erelidmaatschap wordt verkregen door een besluit van de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van een erelid of een bestuurslid.
3. Het erelidmaatschap geeft de betrokkene automatisch en voor het leven de rechten van een lid.
4. Eventuele KNHS kosten ten behoeve van ereleden komen voor rekening van de Vereniging.

Artikel 3 Weigering Lidmaatschap
1. Op grond van de Statuten beslist het Bestuur over het aannemen van gewone en buitengewone leden, en over de aard van hun lidmaatschap, behoudens beroep, binnen één maand na de schriftelijke mededeling van weigering, op de eerstvolgende algemene vergadering van de Vereniging, die in laatste instantie beslist.
2. Gewone leden die deelnemen aan de trainingen van de Vereniging en lid zijn van meerdere KNHS-lidverenigingen, dienen hun lidmaatschap bij de KNHS via de Vereniging te laten lopen. Dit in verband met de verplichting van de Vereniging om nieuwe leden binnen één maand bij de KNHS aan te melden. Deze leden kunnen er niet voor kiezen als buitengewoon lid te worden geregistreerd bij de Vereniging.

Artikel 4 Commissies
1. Het bestuur heeft het recht commissies, zoals bedoeld in artikel 9 van de Statuten, te benoemen.
2. De leden van een commissie dienen lid te zijn van de Vereniging.
3. De leden van een commissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden geschorst of ontslagen door het bestuur.
4. Bij een benoeming van een commissie moet worden bepaald:
a) het aantal leden;
b) de taak die de commissie is opgedragen;
c) haar instructie;
d) de opdrachten en volmachten die raadzaam worden geoordeeld met inachtneming van het doel van de Vereniging.
5. De commissies kunnen in onderling overleg en met toestemming van het bestuur over een zodanig gedeelte van de financiële middelen van de Vereniging beschikken en daarover het beheer voeren als voor een doelmatige invulling van de haar opgedragen taken noodzakelijk is.
6. De commissies zijn voor de uitvoering van de haar opgedragen taken en voor het beheer over de aan haar toegewezen c.q. de door haar verkregen middelen verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
7. De financiële resultaten van de commissies vormen een onderdeel van de door de penningmeester af te leggen rekening en verantwoording.
8. Indien het bestuur dit nodig acht en bij het neerleggen van haar taak dient een commissie schriftelijk verslag uit te brengen van haar handelen betreffende de haar opgedragen taken. Zij dient dit verslag mondeling toe te lichten op een bestuursvergadering.

Artikel 5 Wijzigingen
1. Voorstellen tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement dienen tenminste tien dagen voor behandeling in een Algemene Vergadering bekend te zijn bij de leden.
2. Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement behoeven een twee derde meerderheid van stemmen in een Algemene Vergadering.

Artikel 6 Slotbepaling
In gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.